پایه


پایه‌ها در سیستم قفسه‌بندی نقش تحمل نیروی وزن محصولات و تعیین نوع چیدمان را برعهده دارند، در قفسه‌بندی فروشگاهی با توجه به نیاز مشتریان 3 نوع پایه وجود دارد. پایه خودایستا که به‌صورت یکطرفه صفحات روی آن قرار می‌گیرند و مانند شکل L می‌باشند. پایه دوبل که به‌صورت دوطرفه یا دوبل صفحات روی آن قرار می‌گیرد و مانند برعکس حرف T انگلیسی است، در قفسه‌بندی چندمنظوره به‌دلیل آنکه در انتهای قفسه‌بندی با پایه دوبل صفحات دایره‌ای (قوس انتهایی) قرار گرفته می‌شود از دونوع پایه دوبل ساده و پایه دوبل قوس‌خور بهره می‌بریم. پایه دیواری که به دیوار متصل می‌شود، صفحات به‌صورت یک‌طرفه روی آن قرار می‌گیرند. ضخامت استاندارد تولیدی پایه‌ها 1/5 میلی‌متر است و ارتفاع آنها نیز می‌تواند به درخواست مشتری تغییر کند. هرچه ارتفاع پایه بیشتر باشد حد تحمل آن در برابر خمش کمتر خواهد شد.