صفحه پشت


صفحه پشت در قفسه‌بندی فروشگاهی که در انتهای قفسه‌بندی نصب می‌شود و باعث جدایی ردیفه‌های قفسه از یکدیگر می‌شود و باعث عدم افتادن محصول از انتهای قفسه‌ می‌گردد، در هر سه نوع پایه در قفسه‌بندی فروشگاهی می‌توان از صفحه‌ی پشت استفاده کرد. در پایه‌های خودایستا و دوبل این امر ضروری و در پایه دیواری یک مزیت محسوب می‌شود. جنس صفحه پشت قفسه فروشگاهی از فولاد با ضخامت 0/7 میلی‌متر است و ابعاد استاندارد تولیدی صفحه‌ی پشت شامل طول 90 و 70 سانتی‌متر و عرض 30 و 40 سانتی‌ می‌باشد. قابل ذکر است که پایین‌ترین طول در صفحه پشت 70 سانتی‌متر است و در قفسه‌بندی طول صفحه پشت‌ی باید برابر طول صفحه باشد. این صفحات بدون اتصالات پیچ‌و‌مهره به پایه متصل می‌گردد.