توضیحات

پرچ لوله‌ای | Tubular rivets

پرچ لوله‌ای DIN 7340 دارای ۲ تایپ سرتخت Type A و سر گرد Type ‌B می‌باشد.

علائم

استاندارد و مشخصات

 • d1 = قطر نامی پرچ
 • d2 = قطر سر یا گُل میخ‌پرچ
 • k = ضخامت سر یا گُل
 • s = ضخامت دیواره
 • l = طول پرچ
 •  CAD File Type A
 • CAD File Type B
 • DIN Standard
 • مشخصه:
  DIN 7340 – 4 × ۰.۵ × ۱۰ – MS 
 • قطر نامی : ۴ میلی‌متر
 • ضخامت : ۰/۵ میلی‌متر
 • طول نامی: ۱۰ میلی‌متر
 • جنس :  CuZn33 F37 (Ms)

Dimensions rivets DIN 7340

d1 nominal size ۱ ۱,۲ ۱,۵ ۲ ۲,۵ ۳ ۴
tolerance ±۰,۰۳ ±۰,۰۵ ±۰,۰۷
s ±۱۰% ۰,۲ ۰,۲ ۰,۲ ۰,۲۵ ۰,۲۵ ۰,۳ ۰,۲۵ ۰,۳ ۰,۴ ۰,۲۵ ۰,۳ ۰,۵ ۰,۳ ۰,۴ ۰,۵
d2 nominal size ۱,۶ ۲ ۲,۵ ۲,۵ ۳,۲ ۳,۲ ۴ ۴ ۴ ۴,۵ ۴,۵ ۴,۵ ۶ ۶ ۶
tolerance ±۰,۱۵ ±۰,۲               ±۰,۲۵    
k ۰,۲۵ ۰,۳ ۰,۳۵ ۰,۴ ۰,۴ ۰,۴۵ ۰,۴ ۰,۵ ۰,۶ ۰,۵ ۰,۵ ۰,۶ ۰,۶۵ ۰,۷ ۰,۸
r max. ۰,۲ ۰,۲ ۰,۲ ۰,۲ ۰,۰۲ ۰,۰۲ ۰,۲۵ ۰,۲۵ ۰,۲۵ ۰,۳ ۰,۳ ۰,۳ ۰,۴ ۰,۴ ۰,۴
l Approximate mass (7,85kg/dm3), per 1000 units, in kg
Nominal size tolerance
۲ ±۰,۱۲ ۰,۰۱۱ ۰,۰۱۵ ۰,۰۲۱ ۰,۰۲۵ ۰,۰۳۱ ۰,۰۴۳                  
۲,۵ ۰,۰۱۳ ۰,۰۱۷ ۰,۰۲۴ ۰,۰۲۹ ۰,۰۳۶ ۰,۰۴۹                  
۳ ۰,۰۱۵ ۰,۰۱۹ ۰,۰۲۸ ۰,۰۳۲ ۰,۰۴۱ ۰,۰۵۵ ۰,۰۶۸ ۰,۰۷۸ ۰,۰۹۶ ۰,۰۸۵ ۰,۰۹۶ ۰,۱۴      
۳,۵ ±۰,۱۵ ۰,۰۱۷ ۰,۰۲۱ ۰,۰۳ ۰,۰۳۶ ۰,۰۴۵ ۰,۰۶۲ ۰,۰۷۶ ۰,۰۸۸ ۰,۱۰۸ ۰,۰۹۳ ۰,۱۰۶ ۰,۱۵۶      
۴ ۰,۰۱۸ ۰,۰۱۲۴ ۰,۰۳۳ ۰,۰۴ ۰,۰۴۹ ۰,۰۶۷ ۰,۰۸۲ ۰,۰۹۵ ۰,۱۱۷ ۰,۱۰۲ ۰,۱۱۶ ۰,۱۷۱ ۰,۱۸ ۰,۲۳۳ ۰,۲۷۴
۵ ۰,۰۲۲ ۰,۰۲۹ ۰,۰۴ ۰,۰۴۷ ۰,۰۵۸ ۰,۰۸ ۰,۰۹۶ ۰,۱۱۲ ۰,۱۴ ۰,۱۱۹ ۱۳۵ ۰,۲۰۷ ۰,۲۰۸ ۰,۲۶۹ ۰,۳۱۸
۶ ۰,۰۲۶ ۰,۰۳۴ ۰,۰۴۶ ۰,۰۵۵ ۰,۰۶۷ ۰,۰۹۳ ۰,۱۱ ۰,۰۱۲۸ ۰,۱۶ ۰,۱۳۷ ۰,۱۵۵ ۰,۲۳۳ ۰,۲۳۵ ۰,۳۰۴ ۰,۳۶
۷ ±۰,۱۸ ۰,۰۳ ۰,۰۳۹ ۰,۰۵۳ ۰,۰۶۳ ۰,۰۷۶ ۱,۰۵ ۱۲۴ ۰,۱۴۴ ۰,۱۸۱ ۰,۱۵۳ ۰,۱۷۵ ۰,۲۶۳ ۰,۲۶۱ ۰,۳۴ ۰,۴۰۴
۸ ۰,۰۳۴ ۰,۰۴۳ ۰,۰۵۹ ۰,۰۷۲ ۰,۰۸۵ ۰,۱۱۸ ۰,۱۳۸ ۰,۱۶۱ ۰,۲۰۱ ۰,۱۷۱ ۰,۱۹۴ ۰,۲۹۴ ۰,۲۸۹ ۰,۳۷۹ ۰,۴۴۷
۱۰ ۰,۰۴۲ ۰,۰۵۴ ۰,۰۷۲ ۰,۰۸۶ ۰,۱۰۳ ۰,۱۴۳ ۰,۱۶۵ ۰,۱۹۳ ۰,۲۴۳ ۰,۲۰۵ ۰,۲۳۴ ۰,۳۵۶ ۰,۳۴۳ ۰,۴۵ ۰,۵۳۳
۱۲ ±۰,۲۰ ۰,۰۵ ۰,۰۶۳ ۰,۰۸۵ ۰,۱۰۱ ۰,۱۲ ۰,۱۶۸ ۰,۱۹۳ ۰,۲۲۵ ۰,۲۸۵ ۰,۲۳۹ ۰,۲۷۴ ۰,۴۱۸ ۰,۳۹۷ ۰,۵۲۱ ۰,۶۱۹
۱۵ ۰,۰۶۲ ۰,۰۷۸ ۰,۱۰۳ ۰,۱۲۴ ۰,۱۴۷ ۰,۲۰۶ ۰,۲۳۵ ۰,۲۷۴ ۰,۳۴۷ ۰,۲۹۱ ۰,۳۳۲ ۰,۵۰۹ ۰,۴۷۹ ۰,۶۲۷ ۰,۷۴۹
۱۸ ۰,۰۷۴ ۰,۰۹۲ ۰,۱۲۱ ۰,۱۴۷ ۰,۱۷۴ ۰,۲۴۴ ۰,۲۷۶ ۰,۳۲۳ ۰,۴۰۸ ۰,۳۴۳ ۰,۳۹۱ ۰,۶۰۲ ۰,۵۵۹ ۰,۷۳۴ ۰,۸۷۹
۲۰ ±۰,۲۵ ۰,۰۸۲ ۰,۱۰۳ ۰,۱۳۳ ۰,۱۶۳ ۰,۱۹۱ ۰,۲۶۹ ۰,۳۰۴ ۰,۳۵۶ ۰,۴۵ ۰,۳۷۷ ۰,۴۳۱ ۰,۶۶۳ ۰,۶۱۴ ۰,۸۰۵ ۰,۹۸۱
۲۲         ۰,۲۰۹ ۰,۲۹۴ ۰,۳۳۲ ۰,۳۸۸ ۰,۴۹۲ ۰,۴۱۱ ۰,۴۷ ۰,۷۲۵ ۰,۶۶۸ ۰,۸۷۶ ۱,۰۵
۲۵         ۰,۲۳۶ ۰,۳۳۲ ۰,۳۷۳ ۰,۴۳۷ ۰,۵۵۳ ۰,۴۶۳ ۰,۵۲۹ ۰,۸۱۷ ۰,۷۴۹ ۰,۸۹۸ ۱,۱۸
۲۸         ۰,۲۶۲ ۰,۳۷ ۰,۴۱۵ ۰,۴۸۶ ۰,۵۱۶ ۰,۵۱۵ ۰,۵۸۸ ۰,۹۰۹ ۰,۸۳ ۱,۰۹ ۱,۳۱
۳۰         ۰,۲۸ ۰,۳۹۵ ۰,۴۴۳ ۰,۵۱۸ ۰,۶۵۷ ۰,۵۴۹ ۰,۶۲۷ ۰,۹۷ ۰,۸۸۴ ۱,۱۶ ۱,۴
۳۲ ±۰,۳۰             ۰,۴۷ ۰,۵۵۱ ۰,۶۹۹ ۰,۵۸۳ ۰,۶۶۷ ۱,۰۳ ۰,۹۴۲ ۱,۲۴ ۱,۴۸
۳۵             ۰,۵۱۲ ۰,۶ ۰,۷۶ ۰,۶۳۵ ۰,۷۲۶ ۱,۱۳ ۱,۰۲ ۱,۳۴ ۱,۶۲
۳۸             ۰,۵۵۳ ۰,۶۴۹ ۰,۸۲۲ ۰,۶۸۷ ۰,۷۸۴ ۱,۲۲ ۱,۱ ۱,۴۵ ۱,۷۵
۴۰             ۰,۵۸۱ ۰,۶۸۱ ۰,۸۶۴ ۰,۷۲۱ ۰,۸۲۴ ۱,۲۸ ۱,۱۶ ۱,۵۲ ۱,۸۳
۴۵                   ۰,۸۰۷ ۰,۹۲۲ ۱,۴۳ ۱,۲۹ ۱,۷ ۲,۰۴
۵۰                   ۰,۸۹۳ ۱,۰۳ ۱,۵۹ ۱,۴۲ ۱,۸۸ ۲,۲۶
۵۵ ±۰,۳۵                         ۱,۵۶ ۲,۰۶ ۲,۴۹
۶۰                         ۱,۷ ۲,۲۴ ۲,۶۹

 

d1 nominal size ۵ ۶ ۸ ۱۰
tolerance ±۰,۰۷     ±۰,۰۱
s ±۱۰% ۰,۳ ۰,۵ ۰,۷۵ ۰,۴ ۰,۵ ۰,۷۵ ۱ ۰,۴ ۰,۵ ۰,۷۵ ۱ ۰,۵ ۰,۷۵ ۱
d2 nominal size ۷,۵ ۹ ۱۲ ۱۵
tolerance ±۰,۲۵ ±۰,۳
k ۰,۷۵ ۰,۹ ۱ ۰,۹۵ ۱ ۱,۱ ۱,۳ ۱,۲ ۱,۳ ۱,۴۷ ۱,۵ ۱,۵ ۱,۶ ۱,۷
r max. ۰,۵ ۰,۶ ۰,۸ ۱
l Approximate mass (7,85kg/dm3), per 1000 units, in kg
Nominal size tolerance
۴ ±۰,۱۵ ۰,۲۶۱ ۰,۳۹۵ ۰,۵۳۱                      
۵ ۰,۲۹۷ ۰,۴۵۱ ۰,۶۱۱                      
۶ ۰,۳۳۲ ۰,۵۰۶ ۰,۶۸۹ ۰,۵۵۹ ۰,۶۷۳ ۰,۹۳۶ ۱,۱۳              
۷ ±۰,۱۸ ۰,۳۶۷ ۰,۵۶۲ ۰,۷۶۸ ۰,۶۱۴ ۰,۷۴۱ ۱,۰۳ ۱,۲۵ ۰,۹۴۵ ۱,۱۶ ۱,۶۳ ۲,۰۲      
۸ ۰,۴۰۲ ۰,۶۱۷ ۰,۸۴۶ ۰,۶۷ ۰,۸۰۹ ۱,۱۳ ۱,۳۸ ۱,۰۲ ۱,۲۵ ۱,۷۶ ۲,۱۹ ۱,۷۶ ۲,۵۱ ۳,۱۷
۱۰ ۰,۴۷۲ ۰,۷۲۸ ۱,۰۱ ۰,۷۸۱ ۰,۹۴۲ ۱,۳۲ ۱,۶۲ ۱,۱۷ ۱,۴۳ ۲,۰۳ ۲,۵۴ ۲ ۲,۸۶ ۳,۶۱
۱۲ ±۰,۲۰ ۰,۵۴۲ ۰,۸۳۹ ۱,۱۶ ۰,۸۹۲ ۱,۰۸ ۱,۵۲ ۱,۸۷ ۱,۳۲ ۱,۶۲ ۲,۳ ۲,۸۸ ۲,۲۴ ۳,۲ ۴,۰۶
۱۵ ۰,۶۴۸ ۱,۰۱ ۱,۴ ۱,۰۶ ۱,۲۸ ۱,۸ ۲,۲۴ ۱,۵۵ ۱,۸۹ ۲,۷ ۳,۴ ۲,۵۹ ۳,۷۱ ۴,۷۲
۱۸ ۰,۷۵۳ ۱,۱۷ ۱,۶۴ ۱,۲۳ ۱,۴۹ ۲,۱ ۲,۶۱ ۱,۷۷ ۲,۱۷ ۳,۱ ۳,۹۲ ۲,۹۴ ۴,۲۳ ۵,۳۹
۲۰ ±۰,۲۵ ۰,۸۲۳ ۱,۲۸ ۱,۷۹ ۱,۳۴ ۱,۶۳ ۲,۲۹ ۲,۸۶ ۱,۹۲ ۲,۳۶ ۳,۳۷ ۴,۲۷ ۳,۱۷ ۴,۵۷ ۵,۸۳
۲۲ ۰,۸۹۴ ۱,۳۹ ۱,۹۵ ۱,۴۵ ۱,۷۶ ۲,۴۹ ۳,۱ ۲,۰۷ ۲,۵۴ ۳,۶۴ ۴,۶۱ ۳,۴ ۴,۹۲ ۶,۲۷
۲۵ ۰,۹۹۸ ۱,۵۶ ۲,۱۹ ۱,۶۲ ۱,۹۶ ۲,۷۸ ۳,۴۷ ۲,۳ ۲,۸۲ ۴,۰۵ ۵,۱۳ ۳,۷۵ ۵,۴۳ ۶,۹۴
۲۸ ۱,۱۱ ۱,۷۳ ۲,۴۲ ۱,۷۸ ۲,۱۶ ۳,۰۷ ۳,۸۴ ۲,۵۲ ۳,۱ ۴,۴۴ ۵,۶۵ ۴,۱ ۵,۹۴ ۷,۶
۳۰ ۱,۱۷ ۱,۸۴ ۲,۵۸ ۱,۸۹ ۲,۳ ۳,۲۶ ۴,۰۸ ۲,۶۷ ۳,۲۸ ۴,۷۱ ۵,۹۹ ۴,۳۴ ۶,۲۸ ۸,۰۵
۳۲ ±۰,۳۰ ۱,۲۴ ۱,۹۵ ۲,۷۴ ۲,۰۱ ۲,۴۴ ۳,۴۷ ۴,۳۳ ۲,۸۲ ۳,۴۷ ۴,۹۹ ۶,۳۴ ۴,۵۷ ۶,۶۳ ۸,۴۹
۳۵ ۱,۳۵ ۲,۱۲ ۲,۹۸ ۲,۱۷ ۲,۶۴ ۳,۷۵ ۴,۷ ۳,۰۶ ۳,۷۴ ۵,۳۹ ۶,۸۶ ۴,۹۲ ۷,۱۴ ۹,۱۵
۳۸ ۱,۴۶ ۲,۲۸ ۳,۲۲ ۲,۳۴ ۲,۸۵ ۴,۰۵ ۵,۰۷ ۳,۲۷ ۴,۰۲ ۵,۷۹ ۷,۳۷ ۵,۲۸ ۷,۶۶ ۹,۷۹
۴۰ ۱,۵۲ ۲,۳۹ ۳,۳۷ ۲,۴۵ ۲,۹۸ ۴,۲۴ ۵,۳۲ ۳,۴۲ ۴,۲ ۶,۰۶ ۷,۷۲ ۵,۵۱ ۸ ۱۰,۳
۴۵ ۱,۷ ۲,۷ ۳,۷۶ ۲,۷۳ ۳,۳۲ ۴,۷۳ ۵,۹۴ ۳,۸ ۴,۶۷ ۶,۷۴ ۸,۵۸ ۶,۱ ۸,۸۶ ۱۱,۴
۵۰ ۱,۸۸ ۲,۹۵ ۴,۱۶ ۳ ۳,۶۶ ۵,۲۱ ۶,۶۵ ۴,۱۷ ۵,۱۳ ۷,۴۲ ۹,۴۲ ۶,۶۸ ۹,۷ ۱۲,۵
۵۵ ±۰,۳۵ ۲,۰۵ ۳,۲۲ ۴,۵۶ ۳,۲۸ ۴ ۵,۷ ۷,۱۷ ۴,۵۵ ۵,۵۹ ۸,۱ ۱۰,۳ ۷,۲۶ ۱۰,۵ ۱۳,۶
۶۰ ۲,۲۳ ۳,۵ ۴,۹۴ ۳,۵۶ ۴,۳۳ ۶,۱۹ ۷,۷۹ ۴,۹۲ ۶,۰۵ ۸,۷۸ ۱۱,۲ ۷,۸۵ ۱۱,۵ ۱۴,۷
 • ادامه‌ی سایزهای در فایل استاندارد
 • تمامی اندازه‌های به میلی‌متر می‌باشد.
امتیاز نهایی: 0
بر اساس 0 دیدگاه
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر
 • 0 نفر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرچ لوله‌ای DIN-7340”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *